Akadálymentesített oldal
Főoldal
« vissza

Ösztöndíj felhívás

Ösztöndíj felhívás

Pályázati felhívás

Somogyapáti Község Önkormányzatának Ösztöndíj Pályázata a „Humán kapacitások fejlesztése a Szigetvári járásban” című, EFOP-3.9.2-16-2017-00039 azonosító számú projekt keretein belül a 2020 szeptember 1-től 2020 december 31-ig.

1. A felhívás célja
Ösztöndíj formájában pénzbeli támogatás nyújtása hátrányos helyzetű tanulók számára, kimagasló sport, művészeti és tanulmányi tevékenység, valamint közösségi tevékenység ösztönzésére, az EFOP-3.9.2-16-2017-00039 azonosító számú, „Humán kapacitások fejlesztése a Szigetvári járásban” című projekt keretében.
   
2. Pénzügyi keret
Jelen ösztöndíj felhívás tervezett keretösszege: 400.000, - Ft.
3. A támogatás időtartama
Az ösztöndíjra a tanulók 4 hónapra pályázhatnak, a 2020-2021-es tanévben a 2020. szeptember 1. – 2020 december 31. közötti időszakra.
4. Támogatandó területek
Jelen ösztöndíjra minden sportág, művészeti ág és tanulmányi eredmény vagy közösségi munka területén nyújtott kiemelkedő eredményt nyújtó hátrányos helyzetű diákok pályázhatnak.
5. Támogatásban részesülő pályázók várható száma
Jelen pályázati felhívás keretében várhatóan 10 (5 általános iskolai diák és 5 szakmunkás vagy szakközép, vagy gimnáziumi tanulmányokat folytató diák) ösztöndíjra pályázó részesülhet támogatásban. A támogatottak száma Somogyapáti Község Önkormányzata döntése alapján változhat.


6. Pályázati feltételek
Jelen ösztöndíj kiírás keretében azon sportágukban, művészeti, illetve tanulmányi vagy közösségi területükön kiemelkedő teljesítményt nyújtó 6-19 éves fiatalok pályázhatnak, akik:
6.1. Művészeti vagy tanulmányi, vagy közösségi kategóriában a támogatási időszak teljes időtartama alatt Somogyapáti állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkeznek, vagy So9mogyapáti általános vagy középiskolában rendelkeznek tanulói jogviszonnyal.
6.2. Vállalják, hogy a támogatási időszak teljes időtartama alatt a fenti pontnak megfelelnek.
   
7. Kizáró okok
Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban a támogatásra jogosultak közül:
-          akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, vagy ezt követően bármikor,
-          aki a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből jutatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben foglaltakat nem, vagy csak részben teljesítette, aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
-          aki a pályázati eljárásban döntést hozó (közeli) hozzátartozója.
Amennyiben valamelyik kizáró ok a támogatás ideje alatt merül fel, a támogatottnak ezt a Képviselő-testület részére 15 napon belül írásban vagy e-mailben jeleznie kell.
Sportoló esetében amennyiben az ösztöndíjat nyert pályázó a folyósítás évében nem látogatja folyamatosan az edzéseket, és nem vesz részt versenyeken az ösztöndíj azonnali hatállyal visszavonható.
Művészeti kategóriában az ösztöndíjat csak olyan pályázó nyerheti el, aki a pályázatban feltűntetett művészeti tevékenységét külön díjazás nélkül gyakorolja.
Valamennyi kategória esetében a támogatás folyósítása azonnal megszüntetésre kerül, amennyiben a 6.1 pontban foglaltak szerinti változás bekövetkezik.


8. A támogatás finanszírozásának módja
Az ösztöndíjas a támogatási időszakban havi ösztöndíj-támogatásban részesül, az ösztöndíj felhasználásáról pénzügyi elszámolást nem kell benyújtania. A támogatás fogadásához a pályázónak, vagy közeli hozzá tartozójának a támogatási szerződés megkötéséig, magyarországi pénzintézetnél vezetett bankszámlával kell rendelkeznie.
Az ösztöndíj havi összege:         10.000Ft/hó
   
9. A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos információk
A pályázatot papír alapon kell benyújtani 1 eredeti példányban, postai úton vagy személyesen az alábbi címekre:
   
Pályázó adott intézménynek titkárságágára

Vagy
   
Somogyapáti Község Önkormányzata
7922 Somogyapáti Fő utca 82.


A borítékra kérjük, írják rá: „Ösztöndíj pályázat”Humán kapacitások fejlesztése a Szigetvári járásban”
A pályázat beérkezési határideje: 2020. november 26. csütörtök 16:00 óra
A határidő után benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra!
Az e-mailen, faxon beadott pályázatok befogadása nem lehetséges.


10. A pályázatban bekérendő adatok és csatolandó dokumentumok:
Pályázati adatlap (minden esetben kötelező)
             Sport ösztöndíj esetén:
-          Sportegyesületi igazolás, mely tartalmazza a sportoló edzőjének rövid szöveges értékelését és a pályázó elmúlt két évben elvégzett sporttevékenységét, eredményeit.
-          Érvényes sportkönyvének (tagság igazolás) fénymásolatát.
-          Sportági szakszövetségi tagság igazolását (élsportoló kategóriában).
   
Művészeti ösztöndíj esetén:
-          Olyan személy/szakember ajánlása, aki az adott művészeti, kulturális tevékenység megítélésében kompetenciával bír.
-          Az eddig végzett tevékenység dokumentációja (pl. grafikák, reprodukciók, fényképek, katalógusok, hangfelvételek stb.), amelyek a bírálók számára elősegíthetik a pályázó művészeti tevékenységének megítélését.
   
Tanulmányi ösztöndíj esetén:
-          a tanulmányi eredményt alátámasztó pedagógusi ajánlás
-          a tanulmányokban elért eredmények felsorolása és oklevelek másolatának bemutatása.
Tudományos ösztöndíj esetén:
-          a tudományos tevékenységet segítő személy ajánlása
-          a tudományos tevékenységet leírása, az elért eredmények bemutatása
   
Közösségi munka ösztöndíj esetén:
-          a közösségi munkában elért eredmények felsorolása és annak hiteles alátámasztása
-          Olyan személy/szakember ajánlása, aki az adott közösségi vagy kulturális tevékenység megítélésében kompetenciával bír.
11. Vállalások – az ösztöndíja teljesítményéhez kapcsolódó elvárások
A pályázati adatlapban tett vállalások teljesüléséről az ösztöndíjat elnyert pályázóknak 2021. január 10-ig beszámolót kell készíteni és azt a pályázattal azonos címre megküldeni.
Amennyiben az ösztöndíj folyósításának ideje alatt pályázónak bármilyen publikációja esetlegesen PR megjelenése lesz, abban Somogyapáti Község Önkormányzatát támogatóként köteles feltüntetni.
12. Kapcsolattartás, információszolgáltatás
A pályázattal kapcsolatos kérdéseket e-mail-en és telefonon lehet feltenni:
Szakmai kapcsolattartó: Bengyákné Modok Ágota
telefon: 06 70 /489-1066
e-mail: somogyapationkorm@gmail.com
   
13. Pályázatok befogadása, ellenőrzése, értékelése és bírálata
A beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület 2020. december 4-ig bírálja el.
A bírálat során a Somogyapáti lakóhellyel rendelkezők élveznek elsőbbséget. Amennyiben a Somogyapáti lakóhellyel rendelkező diákok által igényelt forrás nem meríti ki a rendelkezésre álló keretet, abban az esetben a nem Somogyapáti lakhelyű, de Somogyapáti intézményben tanuló diákok kérelme is befogadható, támogatható.
Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, illetve vitás kérdés esetén a Képviselő-testület egyszeri alkalommal tisztázó kérdést tehet fel pályázónak e-mailben, melynek válaszadási határideje három munkanap.
A nem megfelelő módon vagy hiányos tartalommal eljuttatott pályázatok érvénytelennek minősülnek.
A pályázó a bírálat eredményéről papír alapon és e-mailben is értesítést kap.
14. Egyéb
Önkormányzat felhívja a pályázók figyelmét arra, hogy amennyiben valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény a pályázatok bontását követően bekövetkezik, a pályázati eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
Kelt: Somogyapáti, 2020. november 17.
   
   

    Kis Péter   

polgármester

Pályázati adatlap letölthető: https://somogyapati.hu/dokumentumtar« vissza

Somogyapáti Polgármesteri Hivatal
7922 Somogyapáti, Fő u. 82.
Tel.: 06/73-550-000
somogyapationkorm@gmail.com
A honlap fejlesztője és tárhelyszolgáltatója:
EUNet 2000 Nonprofit Kft.
7632 Pécs, Megyeri út 72.
Telefon: 72/525-688
ugyintezes@eunet2000.hu